کلیپ انگیزشی

مراقب ورودی های ذهن تان باشید-کلیپ انگیزشی

مراقب ورودی های ذهن تان باشید

مراقب ورودی های ذهن تان باشید


مراقب ورودی های ذهن تان باشید، زیرا نتایج شما در زندگی حاصل ورودی های ذهنتان است.

اگر آشغال وارد ذهنتان کنید، خروجی ذهنتان هم آشغال خواهد بود!

همه ما برهنه،ترسیده و بیسواد پا به این کره خاکی گذاشته ایم دقیقا مشابه هستیم.

پس چرادر نهایت بازندگی های متفاوتی عمرمان به پایان می رسد؟چه چیزی منجربه خروجی ونتایج ما می شود؟

بگذارید فرآیند خلق کردن را برایتان توضیح دهم

این فرآینداینگونه کار میکند:در زندگی شما به آنچه دست میابید که آن راخلق می کنید

مهم نیست شما با چه چیزی شروع می کنید شما پیشرفت راخلق می کنید،تکامل وبهتربودن را

چه دوست داشته باشیدیانه زندگیتان وتمام نتایجتان تقصیرخودتان است.

شماخلقشان کردید وشما به خلق کردنتان ادامه می دهید.

اگرجایی را که هستید دوست ندارید هیچ کسی به جز خودتان را نبایدسرزنش کنید

این تقصیر دولت نیست

تقصیر والدینتان نیست

تقصیر رئیستان نیست

تقصیر همسرتان نیست

شما به طور پیوسته شرایط کنونی خود را خلق کردید یا تحمل کردید

پس اگر چیزی راکه خلق میکنید یا چیزی راکه خلق کرده اید را دوست ندارید

چه چیزی فرآیندخلق شمارا کنترل می کند؟چه چیزی پشتش هست؟

خب شماهر چیزی راکه انتظار دارید خلق می کنید”انتظار” درخلق کردن متجلی می شود

چیزی که انتظار دارید اتفاق بیافتد همان چیزی است که درنهایت آن را خلق می کنید.

انتظار شمابه توجه تان جهت می دهد توجه شمابه هرجهتی که معطوف انرژی درهمان جهت جریان می یابد

پس جهت مسیر زندگی تان نیز به همان سمت می رود

اگر انتظار داشته باشید که مردم بدجنس باشندو جهان خطرناک است و زمان ها سخت هستند

این انتظار به توجه تان جهت می دهد

پس در دریای بیکران فرصت هاو امکانات شما چیزهایی را پیدا وانتخاب می کنیدکه با انتظارات شما مطابق باشند

زمانی که پیدا شدند، انرژی به سمت آن جریان پیدا می کند و شما دقیقا همان چیزی را که انتظار داشتیدخلق می کنید

وآن ها تبدیل به خروجی ونتایج زندگی تان می شوند.

و به خودتان می گویید:

من می دانستم نه! شما فقط آن چیزی را که انتظار داشتید پیدا کنید، پیدا کردید

شما می پرسید: چه چیزی به انتظارهایتان جهت می دهد؟

چیزی که به آن فکرمی کنید چیزی که به آن فکر می کنید، می آید

به همین دلیل است که تمام کتاب ها در زمینه ی رشدشخصی می گویند: “روی افکارتان تمرکز داشته باشید”

چون نحوه تفکرشمابه تمام فرآیندخلق کردن تان جهت می دهد مثل کتاب

  • “بیندیشیدوثروتمند شوید”
  • “قدرت تفکرمثبت” “جادوی فکربزرگ”
  • “همان طورکه یک مرد فکرمیکند” ومثل این ها

    اگر بتوانیدافکار روزانه تان را تغییر دهیدآن گاه می توانید زندگیتان را تغییر دهید

اما سعی کنید تمام روز افکارتان را کنترل کنید این یک کار تمام وقت است

ذهن شمابه طور پیوسته به چندین مسیر می رودشاید شما بتوانید به مدت ۳۰ثانیه ذهن تان را کنترل کنید

اما بعداز آن دوباره به سراغ مسیرهای مختلف می رود به همین دلیل است که قدم بعدی دراین زنجیره بسیار مهم است

چه چیزی افکار شمارا کنترل می کند؟ جواب ساده است.

به همین دلیل است که افرادبسیاری درنهایت یک زندگی پراز استرس،ترس و سختی دارندباوجوداینکه تغییردادن آن بسیارساده است

چیزی که افکار شما را کنترل می کند به سادگی آن چیزی است که به عنوان ورودی به ذهنتان  می خورانید

چیزی که باچشمانتان می بینیدوچیزی که اجازه می دهید وارد گوشتان شود

ورودی هایی که شما اجازه می دهید وارد شوند همان چیز هایی هستندکه درموردشان فکرمی کنید

این ورودی هابه انتظارات شما جهت می دهد وانتظارات هم به توجهتان جهت می دهد

ودرنهایت منجربه خلق نتایج در زندگیتان می شود

بنابر این اگرمی خواهید نتایج تان را تغییر دهیدلازم است که به سراغ منبع بروید

ورودی هایی که به خودتان می خورانید

اگرمیخواهیدنتایج مثبت تولیدکنید،لازم است ۲ کار را انجام دهید:شماره یک ازذهنتان محافظت کنید

ازآن دربرابر جذب کردن خبرهای منفی وخبرهای ترسناک ودلهره آورمحافظت کنید

ازآن دربرابرشایعات محافظت کنید ازآن دربرابرمنفی باف هایی که در رسانه های اجتماعی هستند محافظت کنید

چون چه این را دوست داشته باشیدیانه،باورکنیدیانه تمام ورودی ها ذهن شما وفرآیند فکرتان را فعال کنند

که آن هم تمام فرآیندخلق کردنتان رافعال می کند

شماره دو:شماباید ذهنتان را با آن چیزی که می خواهید زندگی تان را به سمتش هدایت کنید،تغذیه کنید

چیزی که ممکن است،چیزی که مثبت است چیزی که امیدبخش است

لازم است آن را با ایده ها تغذیه کنید با انگیزه واستراتژی هایی برای موفقیت

به همین خاطراست که من هر روز صبح برای شما اینجا هستم تا به شما وذهنتان،ورودی هایی بدهم که به آن هااحتیاج دارید

تا ذهنتان را تنظیم کنم تابه آن چیزمثبتی فکر کنیدکه انتظارداریداتفاق بیافتد

تا بتوانیدبه دنبال آن خروجی ونتیجه ای برویدکه باعث شودهر روز بهتر بشوید

پس از امروز، نثبت به ورودی های ذهنتان بسیارآگاه وهدفمند باشید

ازذهنتان دربرابرآن چیزهایی که منفی وسرکوب کننده ومانع کننده هستند محافظت کنید

وذهنتان راباچیزهایی که مثبت وامکان پذیرهستند تغذیه کنید

به دیگران هم کمک کنیدتاهمین کار را بکنندبا ارسال کردن این پیام برای تمام کسانی که به آن ها اهمیت می دهید، همین حالا

یادتان باشدکه امروز هیچ فکربدومنفی نداشته باشید.

برای مشاهده کامل کلیپ از لینک زیر استفاده نمایید.