دفع انرژی منفی – چگونه انرژی های منفی را از خود دور کنیم

دفع انرژی

دفع انرژی منفی – چگونه انرژی های منفی را از خود دور کنیم

دفع انرژی منفی – طبق قوانین فیزیک تمام موجودات و جامدات جهان هستی از انرژی تشکیل شده اند; و انرژی در جهان از بین نمیرود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود.

انرژی های درون جهان هستی به دو شکل مثبت و منفی وجود دارند.

انرژی های مشابه هم دیگر را جذب میکنند و انرژی های مخالف یک دیگر را دفع میکنند.

بدن انسان هم به عنوان جزئی از این جهان هستی دارای انرژی میباشد; و انرژی هایی که بدن انسان دارد و به شکل فرکانس در جهان هستی انتشار میشود.

چرا باید انرژی های منفی بدن را به مثبت تبدیل کرد ؟

ما انسان ها به عنوان یک منبع انرژی مرتب در حال فرستادن انرژی به صورت فرکانس به جهان هستی هستیم; و اگر انرژی منفی ارسال کنیم طبق قوانین جهان هستی انرژی مشابه آن را جذب میکنیم; و اگر انرژی مثبت به جهان هستی ارسال کنیم مشابه آن را جذب میکنیم و بیشتر وارد زندگی ما میشود .

به همین دلیل باید انرژی هایی که از طریق بدنمان به جهان هستی ارسال میکنیم; را کنترل کرده تا بیتوانیم انرژی مثبت به جهان هستی ارسال کنیم.

چگونه انرژی های خود را کنترل کنیم؟

ابتدا قبل از کنترل کردن انرژی های بدنمان باید بدانیم که چه عواملی در بدن ما انسان ها تولید انرژی میکنند،; آنها را بشناسیم و بعد بتوانیم آن ها را کنترل کنیم.

دفع انرژی منفی

دفع انرژی

۱٫انرژی فکار

اولین عاملی که در بدن ما انسان ها تولید انرژی میکند،; افکار ما انسان هاست، طبق آزمایشات و تحقیقات انجام شده افکار تمام ما انسان ها دارای انرژی میباشد; که به صورت دو شکل مثبت و منفی در جهان هستی منتشر میشوند.

۲٫انرژی احساسات

دومین عاملی که در بدن ما انسان ها تولید انرژی و فرکانس میکند احساس ما انسانهاست،

آزمایشات انجام شده نشان میدهد که احساس انسان ها نسبت به یک موضوع خاص دارای انرژی و فرکانس میباشد; و این انرژی را به جهان هستی ارسال میکند.

این دو عامل افکار و احساسات انسان ها درون بدنشان دارای انرژی میباشند; و به جهان هستی فرکانس میفرستند.

و این دو حالت از انرژی هم مثل تمام انرژی های درون جهان هستی از دو شکل مثبت و منفی تشکیل میشوند.

احساسات منفی مانند: اضطراب،ترس،نگرانی،ناامیدی و ……

احساسات مثبت مانند:امید،شادی،آرامش،عشق و ……

افکار منفی : فکر در مورد هر کلمه ای که ماهیت منفی دارد .

افکار مثبت : فکر در مورد هر کلمه ای که ماهیت مثبت دارد.

وجود هر کدام از این انرژی ها درون زندگی ما باعث میشود; که مانند همین ها درون زندگی ما انسان ها جذب شود; و ما با تغییر افکار و احساسات منفی درون خودمان میتوانیم; انرژی های مثبت از خودمان منتشر کرده و باعث جذب مشابه مثبت آن انرژی ها به زندگی خود شویم; و خود را درون یک حلقه ی انرژی بینهایت مثبت قرار دهیم; و خود را به یک مغناطیس انرژی مثبت تبدیل کنیم; و تمام انسان ها و اتفاقات مثبت را درون زندگی خود جذب کنیم.

حال نکته اینجاست که چگونه این دو عامل را کنترل کنیم

افکار منفی بر اساس ۳ عامل به ذهن ما می آیند.

  1. برداشت ما انسان ها از موضوعات پیرامون.
  2. باور های منفی درون ذهن و ضمیر ناخودآگاه.
  3. استفاده ی نادرست ما انسان ها از کلمات در جملات .

این سه عامل درون ذهن ما انسان ها باعث ایجاد فکر منفی در درون ما می شود; و این افکار منفی باعث ایجاد احساسات منفی درون بدن ما میشود.

حال رفع هر کدام از این موارد را جداگانه برسی میکنیم .

تغییر برداشت:

ما انسان ها با تغییر برداشت هایمان از اتفاقاتی که در زندگیمان می افتد میتوانیم برداشت مثبت داشته باشیم و به این صورت فرکانس مثبت به جهان هستی بفرستیم و باعث ایجاد احساس مثبت درون بدنمان شویم.

تغییر باور:

ما انسان ها با بالا بردن سطح آگاهی خودمان میتوانیم; طرز فکر های اشتباهی که از جامعه ، خانواده ، فرهنگ و … گرفته ایم; را شناسایی کرده و طرز فکر های درست را بیاموزیم; و در زندگی خود به کار ببریم; و باعث ایجاد افکار مثبت و احساسات مثبت درون ذهن و بدنمان شویم .

تغییر لغات معنایی، جهت استفاده از لغات صحیح تر در جملات:; به این گونه که بار منفی که جمله ما به سبب وجود لغت منفی در آن دارد; را با تغییر لغت به مثبت و به کار بردن کلمه مثبت در جمله بار انرژی جمله را مثبت کرده; و باعث ایجاد احساسات مثبت درون بدنمان شویم.

دفع انرژی منفی

دفع انرژی

مانند: جمله ی نکند فرزندم در راه مدرسه صدمه ببیند را به جمله ی فرزندم سالم است و در امنیت است .

حال ما انسان ها با تغییر این سه مورد در زندگی خود باعث منتشر شدن انرژی مثبت از بدنمان به جهان هستی میشویم; و طبق قوانین فیزیک که در ابتدای مقاله گفتیم مشابه آن ها را درون زندگیمان جذب میکنیم.

حال به ارائه ی راهکار هایی برای کنترل احساسات خود میپردازیم

  1. آب خنک بنوشید
  2. نفس عمیق بکشید
  3. حالت فیزیکیتان را تغییر دهید و حالت انسان هایی را به خود بگیرید که احساس خوب دارند.
  4. الکی بخندید.

شما با انجام این کارها میتوانید خیلی راحت افکار و احساسات خود را کنترل کرده; و باعث انتشار انرژی مثبت از خود شوید و خیلی راحت مشابه آن ها را به زندگی و اطرافتان جذب کنید.
ایمان طوسی

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

 

دفع انرژی منفی – چگونه انرژی های منفی را از خود دور کنیم