حواس شش

حواس شش گانه را بشناسیم

حواس شش گانه را بشناسیم

حواس شش گانه را بشناسیم


 

در عصر مفهومی نیاز داریم که اندیشیدن قسمت چپ مغز را; با تسلط بر شش استعداد ذاتی قسمت راست مغز تکمیل کنیم.

این شش استعداد می تواند به توسعه ی کامل و جدید که دوران جدید طالب آن است یاری کنند.

۱- فقط عمل نکنید، بلکه طراحی هم بکنید

دیگر کافی نیسیت که محصولی، خدماتی، تجربه ای، یا سبک زندگی ای خلق کنید که عملی باشد.

امروزه از نظر اقتصادی حیاتی و از نظر شخصی نعمتی است; که چیزی را خلق کنید که زیبا، هوسبازانه یا از نظر عاطفی مشغول کننده باشد.

۲- فقط استدلال نکنید، بلکه داستان هم بسرائید

وقتی زندگی ما مالامال از اطلاعات و داده است، کافی نیست استدلالی موثر تنظیم کنید.

کسی در جایی در نهایت نکته ی مخالفی پیدا می کند; که نظر شما را رد می کند، توانایی ساخت هنرمندانه ی داستانی گیرا نیز; به بخشی از متقاعد کردن، برقراری رابطه، و درک خود تبدیل شده است.

۳- فقط تمرکز نکنید، بلکه همنوائی هم بکنید

در بخش عمده ای از دوران های صنعتی و اطلاعاتی تمرکز و تخصص مورد نیاز بود.

قرار دادن قطعات کنار هم، یا چیزی که همنوایی می نامم.

چیزی که امروزه شدیدا مورد تقاضا است تحلیل نیست، ترکیب است.

دیدن تصویر کلی امور، گذشتن از مرزها، توانایی ترکیب قطعات متمایز جذاب و نو است.

حواس شش گانه
حواس شش گانه را بشناسیم

۴- فقط منطقی نباشید، بلکه همدل هم باشید

ظرفیت تفکر منطقی یکی از چیزهایی است که ما را انسان می کند.

اما در دنیایی از اطلاعات همه جا حاضر و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، منطق به تنهایی کارساز نیست.

چیزی که افراد کمیاب را متمایز می کند، توانایی آنها در درک چیزهایی است; که همنوعان زن و مردشان را وا می دارد عمل کنند، ارتباط برقرار کنند، و به دیگران توجه کنند.

۵- فقط جدی نباشید، بلکه معنا هم ببخشید

شواهد زیادی به مزایای درمانی و حرفه ای خنده، سرخوشی، بازی و شوخ طبعی اشاره دارد.

البته بعضی اوقات باید جدی بود، اما متانت بیش از حد می تواند برای حرفه ی شما بد باشد،; و برای زندگی عمومی تان بدتر باشد.

در عصر مفهومی در زندگی و در کار، همه ی ما به بازی نیاز داریم.

۶- فقط مال نیندوزید، بلکه معنا هم ببخشید

ما در دنیایی از فراوانی چشمگیر مادی زندگی می کنیم.

این امر صدها میلیون نفر را از سختی های روزمره رهانیده; و ما را رها کرده تا اهداف والاتری را دنبال کنیم:

مقصود، تعالی و ارضای معنوی.

طراحی، داستان، همنوایی، همدلی، بازی و معنا، اینها حواس ششگانه ای هستند; که به صورت فزاینده ای به زندگی ما جهت می دهند و به دنیای ما شکل می دهند.

بسیاری از شما بی تردید به این تغییر خوشامد می گویید،; اما برای بعضی از شما ممکن است این چشم انداز ترسناکی باشد.

ترس نداشته باشید، نیاکان غار نشین ما در دشت های گرم، داستان می سراییدند، همدلی نشان می دادند و چیزی نو طراحی می کردند،; این توانایی ها همیشه بخشی از معنای انسان بودن را تشکیل داده است.

اما این عضلات پس از چند نسلی که در عصر اطلاعات زندگی کرده اند، تحلیل رفته اند.

چالش این است که آنها را دوباره به شکل اول برگردانیم.

 

گرداوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: ذهن کامل نو؛ دانیل ه. پینک

 

حواس شش گانه را بشناسیم