مهارت نوآوری

مهارت نوآوری تان را پرورش دهید (قسمت اول)

مهارت نوآوری تان را پرورش دهید (قسمت اول)

مهارت نوآوری تان را پرورش دهید 

ذهن ورزیده مانند جسم ورزیده بهتر واکنش نشان می دهد،; بهتر عمل می کند و مدت طولانی تری هشیار است.

ویژگی اصلی نوآوری، انتقال تازگی از فرد به گروه و اجتماع است.

نوشناسی، علم شناخت تازگی اظهار می دارد که در همه چیز;(طبیعت، جهان، زندگی، تاریخ، آموزش و …) پنج سطح جهانی قابل حصول وجود دارد.

این سطوح عبارتند از:
 •  سطح وجودی

  شیاء باید وجود داشته باشند یا به وجود بیایند تا اثر و اتفاقی بر آنها حادث شود

 • سطح ارتباطی

وقتی شیئی به وجود آمد، در ارتباط با بقیه موجودات و اتفاقات قرار می گیرد.

 • سطح ابزاری

  از بین تمام ارتباطاتی که یک شیئ در سطح ارتباطی ممکن است داشته باشد،; ارتباطات ابزاری اش از بیشترین اهمیت برخوردارند؛ در این مرحله است که خلق اشیاء و ابزار اتفاق می افتد.

 •  سطح منطبق سازی

این اشیاء و ابزار باید به طور صحیح و مناسبی به مردم معرفی شوند تا به بهترین نحو بتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

 • سطح نوآورانه

هر چیزی که به جامعه داده می شود و بوسیله جامعه پذیرفته شود،; یک نوآوری محسوب می شود; و باعث می شود که اشیاء، ویژگی ها و فرایندهای جدید و تازه ای به وجود آیند.

مهارت نوآوری
مهارت نوآوری

این چرخه دوباره تکرار شده و به سطح اول وجودی باز می گردد.

نوشناسی بر این نظر است که این پنج مرحله، خود را در هر عمل یا اتفاق موفقیت آمیزی تکرار می کند.

علاوه بر این، نوشناسی طبقه بندی ای از تازگی دارد، و مهمترین انواع تازگی را،; برگرفته شده از فلسفه، انواع آرمانی و مادی تازگی می داند.

 • تازگی آرمانی: نامحسوس، نامرئی، غیر قابل لمس و نادیدنی توسط عموم مردم است.

در عوض دربردارنده بازتاب ها، تصاویر، ایده ها، احساسات و معانی است.

 

 •  تازگی مادی؛

قابل لمس و قابل مشاهده توسط دیگران است و اشیاء، اجسام و فرایندها را در برمی گیرد.
ما دائما این دو نوع تازگی را در زندگی مان تجربه می کنیم.

ما به موقعیت های مختلف می اندیشیم، تعمق می کنیم; و اشیاء مادی، اجسام و فرایندهای جدیدی خلق می کنیم،; و باز و باز آنها را بررسی می کنیم و به آنها می اندیشیم.

هر چه ایده های شما بیشتر و بهتر باشند، احتمال موفقیت تان بالاتر و بیشتر می شود.

 •  نوآوری در مرحله موجودیت

مردم اشیاء وچیزهایی را می سازند، می خرند، معامله می کنند، می کارند،; می کشند و تعمیر می کنند تا زندگی، وجودشان، خانه یا محل کارشان را متفاوت سازند.
آنها در سطح وجودی دست به نوآوری می زنند.

 •  نوآوری در حیطه ارتباطات

مردم کلمات و عباراتی که مسائل روز زندگی شان را در تمام سطوح زندگی اجتماعی حل می کنند، می سازند و بکار می برند.

آنها تازگی ادراکات، افکار و احساساتشان را از طریق بکار بردن عبارات و جملات جدید کامل می سازند،; و این تازگی را از طریق کانال های ارتباطی منتقل می کنند.

نوآوری مادی، یعنی مواد، اجسام و اشیاء به وسیله کلمات و نمادها نشان داده می شوند.

پس اکنون دو لایه وجود دارد، دومین لایه، از لایه قبل یعنی اشیاء مادی منعطف تر است.

با ادامه مقاله در قسمت دوم با ما همراه باشید.

گرآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران