ارتباط و ان ال پی

ارتباط و ان ال پی

ارتباط و ان ال پی


ارتباط مفهومی چند بعدی است که به انواع تبادل با دیگران اطلاق می شود.

صحبتهای خودمانی، مجاب کردن، آموزش دادن و مذاکره کردن.

اما ارتباط چه معنایی دارد؟

کلمه ارتباط یک اسم “ایستا” است.

اما در اصل یک سیکل و یا یک فضای ارتباطی است که دست کم دو طرف دارد.

ارتباط برقرار کردن با یک مجسمه مومی بی مفهوم است.

وقتی با کسی ارتباط برقرار می کنید، واکنش او را درک می کنید; و با توجه به پاسخ دریافتی با احساسات یا اندیشه خود واکنش نشان می دهید.

شما با کلمات، کیفیت صدا و با جسم خود با دیگران ارتباط برقرار می کنید.

گاه حتی بدون یک کلمه حرف، پیامی را مخابره می کنید.

بنابراین ارتباط پیامی است که از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود.

اما از کجا بدانید که پیام شما، آنگونه که مورد نظر شماست دریافت می شود؟

ارتباط به مراتب وسیع تر از کلماتی است که ما از آن حرف می زنیم.

کلام در نهایت جزئی کوچک از ابزار و تجلی انسان است.

ارتباط و ان ال پی
ارتباط و ان ال پی
پژوهش های به عمل آمده نشان می دهند:

هنگام سخنرانی، ۵۵% تاثیری که سخنران روی حاضرین می گذارد از طریق زبان بدن یعنی حالت بدن، ژستها و تماس چشمی، و ۳۷% ناشی از لحن صداست و در این میان محتوای کلام تنها ۷% موثر است.

به جای مطلب و محتوای کلام طرز بیان است که تفاوت را ایجاد می کند.

اگر کلمات محتوای پیام باشند در این صورت حالات بدن، ژست ها، قیافه ها; و لحن صدا زمینه ای هستند که در آن پیام قرار می گیرد تا به اتفاق معنای ارتباط را شکل بدهند.

بنابراین تضمینی وجود ندارد که مخاطب شما معنای کلام شما درک کند.

هدف، تیزحسی و انعطاف پذیری نقش تعیین کننده ای دارند.

برای هر ارتباطی هدفی وجود دارد، شما متوجه پاسخ هایی که متقابلا دریافت می کنید می شوید; و آنقدر در عمل یا گفتارتان تجدید نظر می کنید تا به پاسخ مورد نظر خود دست یابید.

برای برقراری یک ارتباط موثر باید به این نکته توجه داشته باشید که:

“معنای ارتباط پاسخی است که دریافت می کنید”.

ما پیوسته برای تاثیر گذاردن بر دیگران از مهارتهای ارتباطی استفاده می کنیم،; مهارتهای موثر گاه سلطه جویی و زرنگ بازی دیده می شود.

این امر مطمئنا در مورد ان ال پی که درایت، انتخاب و بوم شناسی در سطح عملی را رعایت می کند، صدق نمی کند.

ان ال پی توانایی پاسخ دادن موثر به دیگران; و درک الگو های آنها از جهان و احترام گذاشتن به آنهاست.

در فضای ارتباط عمل شما روی مخاطب شما اثر می گذارد و عمل مخاطب نیز متقابلا روی شما تاثیر می گذارد.

در فضای ارتباط مسئول رفتار خود هستید، شما به هر صورت بر دیگران اثر می گذارید،; تنها انتخابی که دارید این است که میان تاثیرگذاری خودآگاه و ناخودآگاه بر دیگران تصمیم بگیرید.

تنها سوالی که مطرح است این است که می توانید در حد مطلوب روی دیگران اثر بگذارید؟

آیا تاثیری که بر دیگران می گذارید منطبق با ارزش های شماست؟

شیوه های ان ال پی بی طرف هستند.

شاید بتوان گفت که از این حیث به اتومبیل شباهت دارند; که رانندگی با آن به مهارت و خواسته راننده پشت فرمان بستگی دارد.


 

” ان ال پی را زندگی کنید، تا زندگی را لذتبخش کنید”

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع؛ برنامه ریزی عصبی کلامی؛ جوزف اکونور و جان سیمور