منبع فراوانی

منبع فراوانی

منبع فراوانی  نعمت های بیکران خداوند را به خودتان وصل کنید.

یکی از ساختارهای ذهنی که مانع رسیدن افراد به زندگی هماهنگ و مطلوب می شود

این است که نعمت های دنیا را محدود می دانند.

خداوند متعال قادر است تا هر نعمتی را از خزانه عالم هستی به شما ارائه دهد،

نعمت و فراوانی همیشه وجود دارد زیرا این ویژگی سرچشمه و منبعی است که ما از آن به وجود آمده ایم.

اگر ما از جایی سرچشمه گرفته ایم که منع بیکران است ، پس باید خودمان این ویژگی را داشته باشیم.

فقر و کمبود به مکانی که در آن جا به دنیا آمده اید و شرایط اقتصادی والدین شما هیچ ارتباطی ندارد.

موضوع فقر و تهیدستی به سامانه اعتقادی ما مربوط می شود و عّلت اصلی آن این است

که شما ارتباط خودتان را با منبع فراوانی و نعمت قطع کرده اید و به بررسی و تجزیه و تحلیل کمبودها می پردازید.

تمایل شما برای جذب نعمت ها و فراوانی با قانون فراوانی کاملا هماهنگ و همسو است.

تنها اندیشه شما مشخص کننده یک زندگی سرشار از رفاه و نعمت است.

خداوند می خواهد که ما از همه نعمت ها بهره ببریم.

زمانی که چشم به جهان می گشاییم، قانون فراوانی خداوند متعال را در عمل به کار می بریم،

اما تنها لازم است که به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که تمام نعمت های خداوند همچون هوا، نورخورشید و …

باندازه کافی و به صورت رایگان در دسترس همه ما قرار گرفته است.

هفت ساختار فکری که مانع رسیدن افراد به زندگی هماهنگ مطلوب می شود:

۱- خواست خدا نیست

بعضی ها دلیل اصلی برآورده نشدن نیازها و خواسته های خود را این می دانند که خواست خدا نبوده

و در حقیقت بهانه ای برای عدم جذب فراوانی و نعمت در زندگی خود می آورند.

خداوند سرچشمه و منبع فراوانی و نعمت است، این ما هستیم که در جهت جذب کردن نعمت ها، ناهماهنگ می باشیم.

اگر کمبودهای زندگی تان را به خواست خداوند نسبت دهید، انرژی مقاومتی زیادی تولید می کنید.

با این کار از کائنات می خواهید که آن چه باور شماست و بر مبنای کمبود و فقر است را، برای شما به میزان زیادی فراهم سازد.

 منبع فراوانی

منبع فراوانی

راه حل برطرف کردن چنین مانعی این است که باور خود را تغییر دهید.

زمانی که دارای اندیشه ی اشتباهی هستید،

به نادرستی آن پی ببرید و آن را با اندیشه های درست جایگزین کنید

و آن قدر آنها را تکرار کنید تا ملکه ذهن تان شود.

کمبودهای شما در زندگی خواست خداوند متعال نیست، شما حق انتخاب دارید،

پس می توانید تصمیم بگیرید که به منشاء نعمت ها و فراوانی ها وصل شوید

و یا در شرایط ناهماهنگ و نامطلوب به زندگی خود ادامه بدهید و فکر کنید که سرنوشت شما این گونه است.

۲- نعمت های دنیا محدود است

این اندیشه باعث ایجاد مقاومت و مانعی در جهت بازگشت شما به هماهنگی و توازن است.

راه حل از بین بردن چنین مقاومتی این است که باید انرژی های جدید را

که با واقعیت موجود در جهان هماهنگ و همسو می باشند، جایگزین آن ها کنید.

سعی کنید که ثروت را مانند اقیانوس در نظر بگیرید.

در این حالت است که منبع فراوانی و  بی کران، از آنچه که شما به آن نیاز دارید، برای شما فراهم می شود.

این را بدانید که هرگز از سرمایه های این دنیا کم نمی شود

و اصلا هم فرقی نمی کند که شما چه میزان از آن ها را برای خودتان در نظر بگیرید.

فراوانی از دل فراوانی به دست می آید و فراوانی باقی می ماند.

شما می توانید اندیشه کمبود و فقر را به طور کامل از ذهن خود خارج کنید

و ثروت و فراوانی را مانند یک انرژی نامحدود ببینید

و بر این باور باشید که ثروت و فراوانی برای زندگی شما لازم و ضروری است،

همان طور که آب، هوا، نیتروژن و کربن ضروری است.

۳- من شایستگی سعادت و خوشبختی را ندارم

زمانی که شما باور دارید که شایستگی لارم برای خوشبخت شدن در زندگی را ندارید،

در این صورت فقر و کمبود را جذب می کنید، چون به آن باور دارید.

اگر شما باور دارید که توانگری و غنی بودن در زندگی با معنویت هم سو و هماهنگ نیست،

با این اعتقاد مانع جذب ثروت و فراوانی به زندگی خود می شوید.

باید به طور مداوم به خود یادآوری کنید که خداوند متعال روح خود را در وجود شما دمیده است

و شما شایستگی و استحقاق رسیدن به خوشبختی و سعادت را دارید.

۴- استعدادها و توانایی های من محدود است

میزان  استعداد انسان نیست که باعث پیشرفتش می شود،

بلکه اندیشه اوست که تعیین می کند تا چه اندازه پیشرفت و رشد خواهد کرد.

بر این اساس نگرش و باور شما در مورد استعداد هایتان است که مشخص می کند،

شما تا چه اندازه پیشرفت می کنید.بنابراین بینیش و باور شما بر استعدادها و قابلیت های درونی تان غلبه می کند.

شما باید همان فراوانی ای شوید که آرزویش را دارید. شما باید به چیزی تبدیل شوید که عنصری از نعمت و فراوانی است،

نه این که نعمت و برکت را در خارج از وجود خود جست و جو کنید.

۵- من هرگز خوشبخت نبوده ام

 منبع فراوانی

منبع فراوانی

جهانی که در آن زندگی می کنیم و حتّی عالم درون ما، فقط بر اساس انرژی عمل می کند.

افکار و اندیشه های شما دارای انرژی ارتعاشی هستند،

به این صورت که افکار پست که هماهنگ با انرژی خالق نیست،

باعث جذب انرژی های پست عالم هستی به سوی خود می شوند.

بنابراین شانس و بخت در جهان هستی هیچ معنایی ندارد.زمانی که با این دید به جهان نگاه کنید،

برای هماهنگی با افراد و رویدادها، از حق انتخاب یشتری برخوردار می شوید.

زمانی که انرژی پایین افکار خود را به انرژی بالاتری ارتقاء دهید،

به انرژی ارتعاشی می رسید که با آرزوها و خواسته های عالی و متعالی شما هماهنگ و همسوست.

شما آن چیزی را جذب می کنید که بنابر انتخاب خود با آن هماهنگ و هم سو شده اید.

۶- زندگی همیشه همین طور بوده است و خواهد بود

زمانی که برای توجیه کمبودها به تاریخچه زندگی خود رجوع می کنید

و می گویید مدت طولانی است که فقر و کمبود در زندگی من وجود دارد

و هر چه تلاش می کنم، نمی توانم فقر و کمبود را از زندگی ام خارج کنم،

این باعث ایجاد مقاومت و مانعی برای جذب فراوانی و نعمت در زندگی خود می شوید.

اگر از اشتباهات گذشته خود درس عبرت نگیرید

و به آن ها توجه نکنید، بدون تردید آنها را دوباره تکرار خواهید کرد.

سعی کنید که انرژی فکر و اندیشه خود را ارتقاء دهید

و آن را با انرژی ارتعاشی خواسته های خود هماهنگ و هم سو سازید.

۷- من نمی دانم که چگونه می توانم نعمت ها و فراوانی را وارد زندگی خود سازم

اگر اعتقاد شما این است که دستیابی به سعادت و فراوانی کار غیر ممکنی است،

بار دیگر مقاومت کردن را به جای پذیرش انتخاب کرده اید.

شما می توانید تمرین خود را شروع کنید و اجازه دهید که فقط اندیشه های فراوانی و سعادت و خوشبختی در ذهن شما راه پیدا کنند.

وفور نعمت

شکرگزاری و قدردانی از خوبی های زندگی، مبنای وفور نعمت در زندگیست.

واقعیت این است که هر چه که فکر می کنید دنیا از شما دریغ می کند،

همان چیزی است که شما از دنیا دریغ می کنید، آن را دریغ می کنید

چون در عمق وجودتان فکر می کنید کوچک هستید و چیزی برای بخشیدن ندارید.

این کار را چند هفته امتحان کنید و ببینید چه طور واقعیّت زندگیتان تغییر می کند؛

هر چیزی مانند قدردانی، تمجید، یاری ، توجه محبت آمیز یا از این قبیل را که فکر می کنید مردم به شما نمی دهند،

شما به آنها بدهید، ندارید؟ وانمود کنید که دارید و خودش در شما به وجود می آید.

بلافاصله بعد از این که بخشش را شروع کنید، دریافت آغاز می شود.

آزادی و فراوانی

در عمق و ژرفای این واقعیت که جهان بیکران است

و محدویت های آن ساخته و پرداخته ذهن ماست، مفهوم آزادی نهفته است.

خطوط و حد و مرزها، آزادی را محدود می کنند،

اما این حد و مرزها تنها زاییده ذهن انسان است.

بنابراین آزادی همان وفور نعمت است. آزادی یعنی فقدان محدودیت ها.

یکی از راههای آفرینش جهانی سرشار از وفور نعمت آن است که

شیوه ی رهایی از محدودیت ها را که از آرمان آزادی نشات می گیرد، بیاموزیم.

منشاء همه ی وفور نعمات خارج از وجود شما نیست.

بخشی از شماست. قدردانی از وفور نعمتی که اطرافتان را احاطه کرده وفور نعمت نهفته ی درونتان را بیدار می کند.

برای این که وفور را احساس کنید حتماً نباید چیزی داشته باشید.

ولی اگر دائماً آن را احساس کنید، بدون شک به زندگیتان راه خواهد یافت.

 

تخلیص و گردآوری: روناک روشنگر

 

منابع:
موفقیت شما به باورهایتان ربط دارد: وین دایر
باور کنید تا ببینید: وین دایر
طلوع زمینی نو؛ اکهارت تول

One Reply to “منبع فراوانی”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.