سازماندهی مسئله به کمک کلمات ربط در ان‌ال‌پی

ترکیب استراتژی ارسطو با یک استراتژی از ان‌‌ال‌پی برای نویسندگی و انشای خلاقانه کاربرد دارد (مقاله استراتژی ارسطو).
استراتژی انشاء در ان‌ال‌پی به شخص کمک می‌کند تا یک جمله‌ی اولیه‌ی ساده را با استفاده از کلمات ربط و فرایند ارتباط به اندازه‌ی یک پاراگراف بسط و تفسیر کند.
برای مثال، روشی برای یافتن آنچه ارسطو میانه نامیده است، استفاده از کلمات ربط است. کلمات ربط کلماتی هستند که یک ایده را به ایده‌ای دیگر مرتبط می‌سازند. از قبیل زیرا، بعد از، قبل از، زمانی که، هر وقت که، بنابراین، به همان ترتیب که، که، اگر، اگرچه.
با این کلمات ربط ایده‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند، برای مثال، اگر گفته شود که ارسطو نابغه بوده است و با کلمه‌ی زیرا جمله ادامه پیدا کند، برخی از دلایل میانی این نتیجه‌گیری شناسایی خواهند شد.
این فرایند می‌تواند به تعداد مشخصی مثلا پنج یا شش بار تکرار شود یا این که آن قدر تکرار شود که دیگر نتوان ارتباطی پیدا کرد. سپس گروه‌های مرتبط فقط پس از حذف کلمه‌ی ربط در کنار یکدیگر به صورت یک پاراگراف آورده می‌شود.
کلمات ربط متفاوت، انسان را به سمت تفکر در خصوص علت‌های مختلف می‌کشاند، برای مثال کلماتی مانند زمانی که و هر وقت که انسان را به تفکر در خصوص علت‌های سازنده هدایت می‌کند. کلماتی مانند قبل از و بعد از به احتمال قوی انسان را به سمت تفکر در خصوص علت‌های پیشین یا مقدم خواهد کشید.
گزاره‌ای مانند بنابراین علت‌های غایی را یادآور خواهد شد، در حالیکه واژه‌هایی مانند اگر و به همان ترتیب، انسان را به تفکر در خصوص دلایل ظاهری هدایت می‌کنند.
کلمه‌ی مانند، اگر چه برای یافتن علت‌های نگهدارنده بالقوه و مثال نقض مفید هستند و میزان قدرت استقرای منطقی را نشان می‌دهند.
با استفاده از توالی کلمات ربط، تولید الگوهای پیچیده‌تر مرتبط بیشتری نیز امکان دارد. برای مثال، می‌توان با گفتن این‌که ارسطو نابغه بوده همان‌طور که لئوناردو داوینچی نابغه بود شروع کرد.
سپس به نوع دیگری از کلمات ربط مانند زیرا به منظور استخراج ایده‌ی موجود در پشت این مقایسه توجه کرد. همچنین می‌توان با اضافه کردن واژه‌های خاصی این ارتباط‌ها را با کانال‌های مختلف ادراک، مخلوط کرد. برای مثال با اضافه کردن زیرا می بینم تمرکز به صورت خودکار روی برداشت ادراک بصری شخص هدایت می‌شود. اضافه کردن گزاره‌ی زیرا گفت تمرکز را روی کانال ادراک دیگر هدایت می‌کند.
برای بررسی کانال‌های حسی و ادراک، می‌توان از واژه‌های جهت‌دهنده‌ی حسی مانند زیرا می‌بینم یا پس ‌از ‌آن‌که‌ حس کرد و از این قبیل استفاده کرد.

یافتن نظامی از علت‌ها در فضای مسئله

روش دیگری برای استفاده ابزاری از این الگو به منظور استخراج علت‌های بالقوه و فضای مسئله به این صورت است که مشکل یا مسئله در نظر گرفته می‌شود، سپس به صورت نظام‌مند با استفاده از کلمات ربط، علت‌ها، پیش‌فرض‌ها و باورهای تاثیر‌گذار بررسی می‌شود.
برای مثال، اگر تصمیم بر این باشد که مسئله‌ی اضطراب در سخنرانی برای جمع بررسی شود، ممکن است شخصی که چنین مشکلی دارد، مشکلش را به این عبارت توصیف کند: وقتی جلوی گروه بزرگی سخنرانی ‌می‌کنم اضطراب دارم. با ثابت نگه داشتن عبارت بیان‌کننده‌ی مسئله، شخص از میان کلمات ربط عبور داده می‌شود تا تمام علت‌های مرتبط با مسئله در فضای مسئله شناسائی شوند.(مقاله حل مسائل زندگی با ان‌ال‌پی)
گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران
منبع: مهارت‌های ذهنی؛ رابرت دیلتز