با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

تعریف های متفاوتی از خودآگاهی وجود دارد، آیا شما معنی واقعی آن را می دانید؟  مقاله زیر به شما کمک خواهد کرد که خودآگاهیتان را به مقدار زیادی افزایش دهید.

می توانید با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

اگر شما نگاهی به درونتان بیندازید، به هدف بیرونی و درونی تان پی می برید و از آن جا که شما بازتابی در مقیاس کوچک کائنات هستید، نتیجه می گیریم که کائنات هم هدف درونی و هم هدف بیرونی دارد که از اهداف شما تفکیک ناپذیر است.

هدف بیرونی کائنات خلق شکل و تجربه ی تعامل اشکال است: بازی، رؤیا ، نمایش یا هر چیز دیگری که می خواهید آن را بنامید.

هدف درونی آن، آگاهی از جوهره ی بی شکل است.95051316

بعد نوبت توافق بین هدف درونی و بیرونی می رسد. آوردن آن جوهره ی خودآگاهی به دنیای شکل و از آن طریق ایجاد تحول در دنیا ، هدف نهایی این دگرگونی، بسیار فراتر از آن است که ذهن انسان بتواند تصور یا درک کند.

با این وجود، ایجاد این تحول وظیفه ای است که در این دوران و روی این سیاره، بر عهده ما واگذار شده است. این وظیفه در واقع آشتی دادن و یکی کردن هدف درونی و بیرونی است و در نهایت نزدیک شدن با معبود است.

البته باید بدانید که هیچ یک از مطالبی که درباره ماهیت کائنات می گوییم، نباید به صورت حقیقت محض در نظر گرفته شوند. هیچ فکری نمی تواند بیکرانگی کل را شامل شود. واقعیت تمامیتی یکپارچه است، ولی فکر، آن را به قطعاتی مجزا تقسیم می کند.

نمی توان گفت که همه موجودات و همه ی رخدادها از هم مجزا هستند و یا “این”، دلیل “آن” است.

هر فکر حاکی از دیدگاهی است و هر دیدگاه ذاتاً بر محدودیت دلالت دارد، که در نهایت بدان معناست که به طور مطلق حقیقت ندارد، و فقط کل است که حقیقت دارد و این کل نه به زبان می آید و نه در فکر می گنجد.

شکل گرفتن در قالب کائنات و بازگشت به بی شکلی، بر دیدگاه محدود زمان و توجه به ارتباط آن با زندگی ما دلالت دارد. اعتقاد داشتن بر عبارت ” زندگی من” ناشی از دیدگاه محدودیت است، زیرا ما و زندگی دو تا نیستیم بلکه یکی هستیم.

95051317

خودآگاهی

کائنات به تدریج در حال خودآگاهی هستند. خود خودآگاهی ابدی و ازلی است و هرگز زاده نشده و هرگز نخواهد مرد. ذهن هیچ انسانی قادر به درک کامل این فرایند نیست. ولی ما می توانیم شاهد شمه ای از آن در خودمان باشیم و به شرکت کننده ای آگاه در آن تبدیل شویم. با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

خودآگاهی همان هوش و سازماندهی در پس آفرینش شکل است. مغز انسان شکلی بسیار تمایزیافته است که خودآگاهی از طریق آن وارد می شود. مغز خودآگاهی را خلق نمی کند، ولی خود آگاهی، مغز را آفریده تا از طریق آن تجلی پیدا کند.

عمل توأم با بیدارگری

عمل توام با بیدارگری بعد بیرونی و مرحله ای از تکامل خودآگاهی روی زمین است. با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

نوع کاری که انجام می دهید نشان دهنده این نیست که آیا هدفتان را از بودن تحقق می بخشید یا نه! بلکه چگونگی آن، تعیین کننده است و وضعیت خودآگاهی شما تعیین کننده چگونگی کاری است که انجام می دهید.

وقتی هدف اصلی انجام دادن، خود انجام دادن است، اولویت های شما در جهت عکس قرار می گیرند یا  در واقع خودآگاهی در آنچه انجام می دهید جاری می شود و جریان خوداگاهی تعیین کننده کیفیت کاراست.

به بیان دیگر وضعیت خودآگاهی در هر کاری که  انجام می دهید و در هر حالتی مهم ترین عامل است و شرایط و کاری که انجام می دهید در درجه دوم اهمیّت قرار دارد. با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

موفقیت آینده به وضعیت خودآگاهیتان، که کارهایتان از آن سرچشمه می گیرد، بستگی دارد و قابل تفکیک از آن نیست و همه اعمال واقعا موفقیت آمیز از حیطه ی توجّه هشیارانه سرچشمه می گیرند.

سه وجه تمایز عمل توام با بیدارگری

خودآگاهی از سه طریق می تواند در اعمال شما و به این ترتیب از طریق شما در دنیا جریان پیدا کند. شما می توانید از طریق این سه وجه تمایز در اعمالتان، زندگیتان را با نیروی خلاق کائنات متحد و هماهنگ کنید.

این سه تمایز در کار توام با بیدارگری عبارتند از : پذیرش، لذت بردن از کار و اشتیاق به کار.

هر وقت در حال انجام کاری هستید، از ساده ترین کارها گرفته تا پیچیده ترینشان باید هشیار باشید، تا مطمئن شوید که یکی از این موارد در شما فعال است. با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

وقتی حالت پذیرش، لذت بردن یا اشتیاق را در خودتان حس نمیکنید، بدانید که در حال خلق رنج و درد برای خودتان و دیگران هستید.

پذیرش

هر کاری را که از انجام آن لذت نمی برید، حداقل می توانید به عنوان کاری که باید آنرا انجام دهید، بپذیرید.

پذیرش یعنی: در حال حاضر این کاری است که شرایط و زمان، انجام آن را برای من ایجاب کرده است، پس آن را با خواست خودم انجام می دهم. با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

اگر کاری را که مجبور به انجامش هستید، بپذیرید، در حین انجام آن آرامش خواهید داشت.

آرامش یعنی ارتعاش انرژی نامحسوسی که پس از پذیرش، در کاری که انجام می دهید، جریان می یابد، همان خودآگاهی است . اگر از کاری که انجام می دهید، نه لذّت می برید و نه ان را می پذیرید، دست از کار بکشید.

95051318

لذّت بردن

آرامشی که در نتیجه ی عمل توأم با تسلیم به وجود می آید و به حس سرزندگی تبدیل می شود. چون در واقع از کاری که می کنید، لذت می برید.

شما از طریق لذّت بردن از کاری که انجام می دهید با نیروی خلاق کائنات اتصال پیدا می کنید.

وقتی که به جای گذشته و آینده، لحظه ی حال را می سازید، توجّه تان به زندگی و تواناییتان برای لذّت بردن از کاری که می کنید و به دنبال آن کیفیت زندگیتان به نحو چشمگیری افزایش می یابد. شادی و نشاط جنبه ی پویایی بودن است. انتظار کشیدن برای شروع زندگی یکی از رایج ترین توهمات ناخودآگاهی است.

وقتی می گویید از این یا آن کار لذّت می برم، این در واقع یک برداشت اشتباه است. شما تصور می کنید نشاط و لذّت از کاری ناشی می شود که مشغول انجامش هستید، در حالیکه مسئله این نیست. لذّت از اعماق وجودتان در کاری که انجام می دهید، جریان می یابد و از آن طریق در دنیا جاری می شود. با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

اگر این نظر را داشته باشید که شادی چیزی است که می تواند مانند فعالیت یا کاری از چیزی دیگری ناشی شود، از آن پس دیگر برای لذّت بردن و حس کردن شادی، منتظر دنیا هستید، ولی دنیا نمی تواند این حالت را در شما ایجاد کند.

انجام کاری که از آن لذّت می برید، شما را با نیروی آفرینش متصل می کند. اگر احساس می کنید زندگیتان پر تنش، بی معنا یا خسته کننده است، ناشی از این می شود که خودآگاهی از کاری که می کنید هنوز به هدف اصلی تان در زندگی تبدیل نشده است.

اشتیاق

اشتیاق یعنی علاوه بر عنصر هدف یا بینشی که برای رسیدن به آن تلاش می کنید و به زندگی تان افزوده شده، لذّت عمیقی هم از کاری که انجام می دهید، می برید. وقتی شما هدف را به لذت کاری که انجام می دهید، اضافه می کنید، میدان انرژی یا فرکانس ارتعاش آن تغییر می کند و تبدیل به اشتیاق می شود.

در اوج فعالیت خلاقی که از اشتیاق نیرو می گیرد، انرژی و فشردگی عظیمی در پس آنچه انجام می دهید، وجود دارد. دراین حالت شما احساس می کنید تیری هستید که به طرف هدف رها شده اید و از این سفر لذت می برید.

اشتیاق برخلاف اجبار، فرکانس انرژی بالائی دارد و از این رو با نیروی خلاق کائنات هم طنین است.

وقتی اشتیاق با موانعی در قالب موقعیت های نامساعد یا افراد ناسازگار برخورد می کند، هرگز حمله نمی کند، بلکه در اطرافشان قدم می زند یا با دربرگرفتنشان انرژی مخالف را به انرژی مساعد و دشمن را به دوست تبدیل می کند.

وقتی لذت بردن از کاری را که انجام می دهید با هدف یا بینشی که برای رسیدن به آن تلاش می کنید؛ ادغام می شود، نیروی آن به نیروی اشتیاق تبدیل می شود. با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید

این ۳ وجه تمایز، فرکانس انرژی نهفته ای هستند که در شما جریان پیدا می کنند و اعمال شما را با خودآگاهی بیدار شده، که در درون این دنیا ساطع می شود، متصل می سازند.

لذت و اشتیاق زندگی کردن را با خودآگاهی افزایش دهید.

 

گردآوری و تخلیص: روناک روشنگر

گروه اموزشی پژوهشی تا بیکران

 

منبع:
 طلوع زمینی نو؛ اکهارت تول

با خودآگاهی به زیباترین شکل در عالم بتابید